سوئیس-فرانسه

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 23 مرداد 1403
از 2890 + 49990000 تومان
سه شنبه 23 مرداد-چهار شنبه 31 مردادامارات
سه شنبه 06 شهریور-چهار شنبه 14 شهریورامارات
سه شنبه 20 شهریور-چهار شنبه 28 شهریورامارات

تور فرانسه - بلژیک - هلند - آلمان - امارات

تاریخ برگزاری:
یکشنبه 17 تیر 1403
از 3690 + 49990000 تومان
یکشنبه 17 تیر-شنبه 30 تیرامارات
چهار شنبه 24 مرداد-سه شنبه 06 شهریورامارات
چهار شنبه 14 شهریور-سه شنبه 27 شهریورامارات

تور فرانسه-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 08 تیر 1403
از 2190 + 49990000 تومان
جمعه 08 تیر-شنبه 16 تیرامارات
جمعه 15 تیر-شنبه 23 تیرامارات
جمعه 22 تیر-شنبه 30 تیرامارات
جمعه 26 مرداد-شنبه 03 شهریورامارات
جمعه 02 شهریور-شنبه 10 شهریورامارات
جمعه 16 شهریور-شنبه 24 شهریورامارات
جمعه 23 شهریور-شنبه 31 شهریورامارات
جمعه 30 شهریور-شنبه 07 مهرامارات

سوئیس-فرانسه-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
شنبه 16 تیر 1403
از 2890 + 49990000 تومان
شنبه 16 تیر-سه شنبه 26 تیرامارات

فرانسه-ایتالیا-اسپانیا

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 22 تیر 1403
از 3690 + 49990000 تومان
جمعه 22 تیر-چهار شنبه 03 مردادامارات
سه شنبه 20 شهریور-یکشنبه 01 مهرامارات

فرانسه-اسپانیا*

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 26 تیر 1403
از 2390 + 49990000 تومان
سه شنبه 26 تیر-چهار شنبه 03 مردادامارات
چهار شنبه 17 مرداد-پنجشنبه 25 مردادامارات
چهار شنبه 14 شهریور-پنجشنبه 22 شهریورامارات

دور اروپا

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 02 مرداد 1403
از 4990 + 59990000 تومان
سه شنبه 02 مرداد-شنبه 27 مردادامارات

سوئیس-ایتالیا-فرانسه-اسپانیا-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
یکشنبه 07 مرداد 1403
از 4390 + 49990000 تومان
یکشنبه 07 مرداد-چهار شنبه 24 مردادامارات
یکشنبه 04 شهریور-چهار شنبه 21 شهریورامارات

تور کشتی کروز

هتل پنج ستاره
تاریخ برگزاری:
سه شنبه 19 تیر 1403
از 3690 + 49990000 تومان
سه شنبه 19 تیر-جمعه 29 تیرامارات

اسپانیا-فرانسه-ایتالیا-سوئیس-امارات

هتل چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
یکشنبه 24 تیر 1403
از 4090 + 49990000 تومان
یکشنبه 24 تیر-چهار شنبه 10 مردادامارات

سوئیس-فرانسه-اسپانیا-امارات

هتل پنج ستاره و چهار ستاره
تاریخ برگزاری:
جمعه 01 تیر 1403
از 3490 + 49990000 تومان
جمعه 01 تیر-چهار شنبه 13 تیرامارات