قوانین و مقررات
قرار داسازمان

1-کليه شرايط و مفاد موجود در قرارداد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اين قرارداد قابل اجرا خواهد بود. 2-کليه پروازها چارتر بوده و شرايط لغو و ويرايش مطابق با پروازهاي چارتر مي باشد. 3-حداقل اعتبار پاسپورت 7 ماه مي باشد ؛ شايان ذکر است مسئوليت عدم رعايت مراتب فوق بر عهده درخواست کننده مي باشد. 4-کد ملي و شماره پاسپورت مسافرين در زمان ثبت تور بصورت صحيح وارد شود در غير اين صورت مسئوليت بيمه نشدن مسافرين بر عهده درخواست کننده مي باشد. 5-پرداخت 50 % قرارداد الزاميست و در غير اينصورت ظرف مدت 48 ساعت؛قرارداد ابطال مي گردد. 6-حضور مسافر (3ساعت) قبل از پرواز در فرودگاه الزاميست. ماده 1- چنانچه تور به حد نصاب مورد نظر (حداقل 15 نفر) نرسد کارگزار مجاز به ابطال آن، اعلام به مسافر يک هفته قبل از تاريخ اجراي تور و استرداد وجوه دريافتي از مسافر مي باشد. ماده 2- ساعت تحويل اطاق هاي هتل به هنگام ورود 2 بعداز ظهر و تخليه ساعت 12 ظهر بوده که مسافر موظف به رعايت آن مي باشد. ماده 3- در اطاق هاي دو تخت، تخت سوم از نوع سفري بوده که موقتا" در اطاق دوتخته گذاشته مي شود. ماده 4- مسافرين انفرادي به هنگام ثبت نام مشمول مقررات و نرخ استفاده از اطاق يک تخته مي باشند. ماده 5- درخصوص امور مربوط به پروازهاي هوايي با توجه به مقررات حمل و نقل هوايي که در تاريخ 12 اکتبر 1929 در ورشو به امضاء رسيده است و نيز اصلاحيه پيمان مزبور که در تاريخ 28 سپتامبر 1995 در لاهه تصويب گرديده و همچنين مقررات مربوط به سازمان هواپيمايي کشوري عمل خواهد شد. ماده 6- در صورتيکه مسافر به هر دليل براي ساير مسافرين يا سرپرست گروه و يا راهنمايان محلي و کلا کسانيکه در اجراي گشت نقش داشته مزاحمتي ايجاد نمايد و يا مرتکب اعمال خلاف شئونات جمهوري اسلامي ايران و يا کشور مربوطه گردد، سرپرست گروه موظف است بر حسب مورد تصميم لازم را در خصوص اين مسافر اخذ نموده و مراتب را جهت ضبط موضوع به کارگزار مجري گزارش نمايد. ماده 7- در صورت بروز هرگونه اختلاف بين طرفين قرارداد سازمان ميراث فرهنگي حکم مرضي الطرفين بوده و آراء صادره مورد توافق طرفين خواهد بود. ماده 8- در صورت انصراف کتبي مسافر از همراهي تور تا يک ماه قبل از پرواز معادل 20% قيمت کل تور و از يک ماه تا سه هفته قبل از پرواز معادل 30% قيمت کل تور و از سه هفته تا 72 ساعت قبل از پرواز معادل 50% قيمت کل تور و در کمتر از 72 ساعت قبل از پرواز معادل 70% قيمت کل تور به عنوان جريمه از کل مبلغ گشت کسر و مابقي وجوه به مسافر پرداخت خواهد شد. تبصره 1- در خصوص ثبت نام گروهي فقط فردي که به نمايندگي از سوي مسافرين اقدام به ثبت نام و عقد قرارداد نموده مجاز به مراجعه به کارگزار جهت پيگيري و ابطال و يا دريافت وجوه پرداختي ميباشد و ساير مسافرين در اين خصوص مجاز به مراجعه نمي باشند. تبصره 2- کارگزار موظف است، تاريخ و شماره انصراف کتبي مسافر را در دفاتر رسمي خود ثبت نمايد. ماده 9- رعايت شئونات اسلامي در طول سفر از سوي مسافر الزامي است. ماده 10- حفظ اموال و مدارک شخصي به عهده مسافر بوده و در صورت مفقود شدن آن هيچ نوع مسئوليتي متوجه مدير گشت و يا کارگزار نخواهد بود. ماده 11- چنانچه صدور ويزا و تحويل گذرنامه توسط برخي سفارتخانه ها در ساعات آخر قبل از شروع سقر صورت بگيرد مسافر بايستي مقدمات سفر خود را از قبلا آماده نموده باشد. ماده 12- مسافر موظف است به هنگام ثبت نام معادل 50% هزينه کل تور را در قبال اخذ رسيد پرداخت و تا يک ماه قبل از پرواز الباقي هزينه تور را تسويه نمايد. تبصره : تامين هزينه ارزي تور به طرق قانوني به عهده مسافرين مي باشد. ماده 13- ارائه ضامن معتبر برحسب نياز گشت هايي که احتياج به معرفي ضامن و يا ارائه ضمانتنامه معتبر دارد از سوي مسافر الزامي بوده و در صورت درخواست سفارتخانه مربوطه جهت انجام مصاحبه با مسافر و يا انگشت نگاري به منظور صدور رواديد مسافر بايد با هماهنگي کارگزار در کنسولگري سفارتخانه ذيربط حضور يافته و در مصاحبه شرکت نمايد و در صورت عدم حضور مسافر در وقت تعيين شده و يا عدم ارائه مدارک کافي درخواستي از سوي سفارتخانه که منجر به عدم دريافت رواديد مي گردد. جرائم منعقده در ماده 8 اين قرارداد اخذ خواهد شد. تبصره – در صورتيکه مسافر کليه مدارک مورد نياز را به موقع تسليم و براساس ضرورت نيز در وقت مقرر در سفارتخانه مربوطه حاضر و مراحل مختلف مصاحبه را انجام دهد ولي به هر علت سفارت از صدور رواديد وي خودداري نمايد مسافر حق هيچگونه اعتراضي نداشته و کارگزار موظف به استرداد وجه دريافتي پس از کسر 10% هزينه ريالي تور به عنوان هزينه هاي انجام شده به مسافر خواهد بود. ماده 14- مسافر موظف است در ساعات اعلام شده در برنامه هاي گشت شرکت نموده و در صورت عدم حضور به موقع به هنگام حرکت تور شخصا" بايستي هزينه هاي مربوطه را جهت پيوستن به گروه و ادامه برنامه تور پرداخت نمايد. در غير اينصورت کارگزار مربوطه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. ماده 15- در صورتيکه هنگام ابطال تور توسط مسافر رواديد مسافر اخذ شده باشد کارگزار مجاز به ابطال رواديد مربوطه توسط مقامات سفارت صادرکننده رواديد خواهد بود و جرائم ابطال تور براساس ماده 8 اين قرارداد اخذ خواهد شد. ماده 16- در صورت افزايش و يا تغيير نرخ حاصله در قيمت گشت اعم از افزايش نرخ بليط و يا ساير خدمات با ارائه مدارک مستند از سوي کارگزار مسافر موظف به پرداخت مابه التفاوت اعلام شده به کارگزار مي باشد. تبصره – چنانچه مسافر شرايط مندرج در ماده فوق را نپذيرد موظف به پرداخت هزينه ابطال خواهد بود. ماده 17- چنانچه مسافر ممنوع الخروج باشد و يا در بدو ورود به کشوري مقامات محلي از ورود آن به کشورجلوگيري نمايند مسافر ملزم به پرداخت جريمه هاي ماده 8 اين قرداد بوده و سرپرست تور فقط موظف به همکاري جهت بازگشت مسافر به کشور مي باشد و هيچ نوع مسئوليتي در اين خصوص متوجه کارگزار نخواهد بود. اقامت در سالن ترانزيت تا زمان بازگشت و هزينه مربوطه به عهده مسافر مي باشد. ماده 18- در صورتيکه برنامه ارائه شده توسط کارگزار در طول سفر عينا" به اجرا گذاشته نشود مسافر مجاز است موارد را با ارائه دلايل مستدل به کارگزار اعلام نموده و کارگزار موظف به جلب رضايت مسافر مي باشد و در صورت بروز اختلاف راي سازمان ميراث فرهنگي به عنوان حکم مورد پذيرش طرفين قرار مي گيرد. ماده 19- اگر مسافرت به صورت گروهي و خانوادگي باشد در صورتيکه ويزاي هر يک از مسافران مرفوض يا با تاخير دريافت شود بقيه مسافران ملزم به استفاده از خدمات دريافتي بوده و در صورت عدم استفاده مي بايست کليه هزينه هاي مربوط به ابطال را براساس اين قرارداد پرداخت نمايند. تبصره - در خصوص بستگان درجه 1(پدر-مادر-همسر-فرزندان مجرد) 50% هزينه جرايم متعلقه در ماده 8 اين قرارداد اخذ خواهد شد و در خصوص افرادي که موفق به اخذ ويزا نشده اند طبق تبصره ماده 13 عمل خواهد شد. ماده 20- مسافر متعهد است در طول استفاده از خدمات قيد شده در اين قرارداد کليه ضوابط اعلام شده از سوي کارگزار را رعايت و در صورت وارد نمودن خسارت به هتل ها رستوران و اماکن و وسايل نقليه شخصا مسوول پرداخت خسارت ميباشد .در صورت عدم تامين خسارت وارده کارگزار مجاز به استفاده از تضمين مسافر بر اساس مدارک مستند پس از کسب موافقت از سازمان ميراث فرهنگي به عنوان حکم ميباشد . ماده 21- کارگزار موظف است برنامه تور مورد قرارداد را در هنگام عقد قرارداد به مسافر ارائه نمايد. ماده 22- کارگزار متعهد است که برنامه سفر و گشت مورد توافق را بطور کامل و دقيق انجام داده و در صورت وقوع هرگونه پيشامد غير منتظره از قبيل جنگ – شورش- اعتصاب- شرايط جوي و مشکلاتي که از کنترل کارگزار خارج بوده وسبب ابطال و يا تغيير برنامه گشت ويا مسافرت شود مسئوليتي متوجه کارگزار نخواهد بود. ماده 23- کارگزار موظف است بيمه کامل را در مورد مسافر اعمال نموده و در صورت بروز هرگونه حادثه اي در طول سفر مسافر مي بايست براساس شرايط بيمه تحت پوشش اقدام نمايد و در اين خصوص کارگزار همکاري و مساعدت لازم را به عمل خواهد آورد. ماده 24- در بعضي مواقع در بدو ورود مسافر به فرودگاه هاي کشور امارات متحده عربي گذرنامه او توسط مقامات ذيربط اخذ و نگهداري و هنگام مراجعت در فرودگاه به مسافر مسترد مي گردد که در اين مورد کارگزار هيچگونه مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت. ماده 25- در صورت عدم صدور ويزا (مرفوض شدن) از طرف دولت امارات متحده عربي به هر علت کارگزار در اين خصوص هيچگونه مسئوليتي نداشته وليکن موظف است اصل ويزاي مرفوضي را به مسافر ارائه و هزينه آن را بابت هر ويزاي عادي به مبلغ 000/500/3 ريال و براي هر ويزاي فوري مبلغ 000/500/4 ريال +هزينه کنسلي بليط و هتل از مسافر اخذ نمايد. ماده 26-نوع ويزا براي مسافرين بر طبق درخواست مسافر بوده و مدت اقامت اين ويزا در امارات متحده عربي حداکثر 7 روز مي باشد و مسافر در صورت توقف اضافي ضمن پاسخگويي به مقامات مربوطه جرائم متعلقه را نيز بايستي پرداخت نمايد .

عرشیان سیر

عرشیان سیر پارس ضمن احترامی که برای حریم شخصی کاربران قائل است، برای خرید، ثبت نظر یا استفاده از برخی امکانات وب سایت اطلاعاتی را از کاربران درخواست می‌کند تا بتواند خدماتی امن و مطمئن را به کاربران ارائه دهد. برای پردازش و ارسال سفارش، اطلاعاتی مانند آدرس، شماره تلفن و ایمیل مورد نیاز است و از آنجا که کلیه فعالیت‌ های عرشیان سیر پارس قانونی و مبتنی بر قوانین تجارت الکترونیک صورت می‌گیرد، از این رو وارد کردن اطلاعاتی مانند نام و کد ملی برای اشخاص حقیقی یا کد اقتصادی و شناسه ملی برای خریدهای سازمانی لازم است. مشتریان می‌توانند نام، آدرس و تلفن شخص دیگری را برای خرید خود وارد کنند و عرشیان سیر پارس تنها برای همان خرید، از این اطلاعات استفاده خواهد کرد. حفظ و نگهداری رمز عبور بر عهده کاربران است و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کاربران نباید آن را برای شخص دیگری فاش کنند. عرشیان سیر پارس هویت شخصی کاربران را محرمانه می‌داند و اطلاعات شخصی آنان را به هیچ شخص یا سازمان دیگری منتقل نمی‌کند، مگر اینکه با حکم قانونی مجبور باشد در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار دهد. عرشیان سیر پارس همانند سایر وب سایت‌ها از جمع آوری IP و کوکی‌ها استفاده می‌کند، اما پروتکل، سرور و لایه‌های امنیتی عرشیان سیر پارس و روش‌های مناسب مدیریت داده‌ها اطلاعات کاربران را محافظت و از دسترسی‌های غیر قانونی جلوگیری می‌کند. عرشیان سیر پارس برای حفاظت و نگهداری اطلاعات و حریم شخصی کاربران همه توان خود را به کار می‌گیرد و امیدوار است که تجربه‌ی خریدی امن، راحت و خوشایند را برای همه کاربران فراهم آورد.